Tình già - Truyện ngắn

Thứ sáu - 04/06/2021 11:05
                               Minh họa của báo Bạc Liêu    

                                  TÌNH GIÀ
                                               Truyện ngắn của Hồ Sĩ Tá
     
 
      Bµ ThuËn håi cßn trΠ lµ c« g¸i ®Ñp ng­êi ®Ñp nÕt, 18 tuæi ®· lÊy chång. Khi c¸i Lan lªn 2 th× chång bµ hy sinh. Lµ vî liÖt sÜ khi míi 20 tuæi, “g¸i mét con tr«ng mßn con m¾t”, nhiÒu ng­êi b¾n tiÕng mèi mai nh­ng sî c¶nh “con anh con tôi ” nªn bµ ë vËy nu«i con. Hai m­¬i tuæi c¸i Lan lÊy chång råi sinh con, bµ l¹i  tiÕp tôc nu«i  ch¸u cho vî chång Lan. §ªm khuya chóng ®i xem phim tíi 12 giê , ru cho ch¸u  ngñ xong võa chîp m¾t bµ l¹i tÊt t¶ ra më cöa ch¼ng tr¸ch mãc g×. Khi ch¸u bµ hoÆc vî chång Lan èm ®au, bµ l¨ng x¨ng ®un l¸ x«ng, nÊu ch¸o, c¬m b­ng n­íc rãt ch¨m sãc tËn t×nh.
§¸ cßn ®æ må h«i huèng chi bµ ®· 50 tuæi. LÇn Êy bµ bÞ èm, vî chång Lan hái th¨m qua loa råi ®i lµm. Khi g­îng dËy ®­îc, bµ  më lång bµn: b÷a c¬m ®¹m b¹c ch¼ng cã g× , thËm chÝ cßn kÐm c¶ b÷a c¬m bµ th­êng nÊu cho chóng. Con rÓ ®· ®µnh cßn con bµ - c¸i Lan sao còng v« t©m vËy? Bµ nghÜ ®Õn th¸ng n¨m dµi tr­íc mÆt, ®Õn thêi gian ®· qua , bµ bçng mong cã mét ng­êi b¹n ®êi th«ng c¶m víi m×nh.
 Mét h«m sau khi b×nh phôc bµ nãi víi vî chång Lan :
- MÑ gióp ®ì c¸c con ®· 30 n¨m råi , tuæi mÑ ch¼ng cßn ®­îc bao nhiªu, c¸c con cßn trÎ ph¶i cè g¾ng ch¨m lo cho m×nh vµ cho ch¸u. Bµ vÉn gióp ®ì c¸c con nh­ng ch¸u còng lín råi c¸c con nªn ph©n c«ng nhau sao cho thuận h¬n trong c«ng viÖc .
Bµ tham gia c«ng t¸c khèi phè, tËp thÓ dôc buæi s¸ng, giao tiÕp réng r·i h¬n víi mäi ng­êi... Ai còng b¶o bµ ThuËn trÎ ra. Mét lÇn v× ham ®ì mét qu¶ cÇu, bµ bÞ ng·. ¤ng §­êng t¸c gi¶ cña qu¶ cÇu Êy ch¹y l¹i ®ì bµ xin lçi , tÊt t¶ ®i mua thuèc råi d×u bµ vÒ nhµ, mÊy h«m l¹i ®Õn hái th¨m bµ søc khoÎ ra sao.
 Mçi lÇn «ng ®Õn l¹i mÆc mét bé quÇn ¸o kh¸c. ¤ng §­êng cao to, da ®á d¸ng ®i nhanh nhÑn nªn khi thay ®æi trang phôc ,trong m¾t bµ, «ng cµng t«n thªm vÎ oai nghiªm. Bçng nhiªn bµ cø ngong ngãng «ng sang, ®«i gß m¸ tù l©u råi bçng hång lªn nh­ thuë nµo. Mét t×nh c¶m ®¸nh thøc hai con tim trèng tr¶i.
¤ng §­êng tuæi ®· 60. vî mÊt 5 n¨m. Hai ®øa con trai ®Òu thµnh ®¹t, cã nhµ riªng, l¹i cã c¶ « t«. Chóng chiÒu «ng l¾m b¶o «ng thÝch ®i du lÞch ë ®©u cø nãi, chóng sÏ chu cÊp. Thµnh thö «ng ë mét m×nh trong ng«i biÖt thù. Hai cËu con trai vµ  hai c« con d©u cïng c¸c ch¸u th­êng mang thøc ¨n vµ vËt dông biÕu «ng nªn  l­¬ng ®¹i t¸ vÒ h­u  cña «ng còng cao nh­ng  Ýt khi dïng ®Õn.
Ýt ng­êi nghÜ «ng ®· 60 v× «ng ham thÓ thao, sèng v« t­. L©u l¾m råi, bçng d­ng «ng thÊy tr¸i tim m×nh båi håi, lµ l¹ tr­íc ng­êi thiÕu phô mµ nÐt xu©n s¾c cßn v­¬ng l¹i n¬i giäng nãi, nô c­êi vµ tÝnh hiÒn thôc cña bµ. ¤ng cµng n¨ng ®Õn nhµ bµ ThuËn h¬n. H«m nay còng vËy.  ¤ng bÊm chu«ng kh«ng thÊy bµ ThuËn ®©u, thay vµo ®ã lµ bé mÆt cau cã cña NhuËn , con rÓ bµ  víi giäng hái céc lèc:
-¤ng hái ai?
¤ng h¬i ®ét ngét  v× sù khiÕm nh· cña NhuËn nh­ng vÉn b×nh tÜnh:
CËu quªn råi µ? T«i lµ §­êng, h«m tr­íc bµ ThuËn bÞ ng· , t«i ®Õn th¨m...
L­ìng lù mét l¸t , NhuËn ®¸p giäng vÉn c¾m c¶u:
- T«i nhí råi, mÑ t«i ®i v¾ng, «ng vµo nhµ, t«i còng cã chuyÖn muèn nãi víi «ng ®©y, ®Æt cèc n­íc läc tr­íc mÆt «ng §­êng, NhuËn b¾t ®Çu:
- ¤ng gióp ®ì mÑ t«i khi bµ bÞ ng·, t«i c¶m ¬n «ng. Nh­ng nÕu v× lý do kh¸c mµ «ng ®Õn th× t«i kh«ng hoan nghªnh «ng ®©u, gia ®×nh t«i ®ang b×nh th­êng vµ kh«ng muèn ®¶o lén, xin «ng hiÓu cho!. ¤ng §­êng vÉn ®iÒm tÜnh:
- Anh NhuËn ¹,  viÖc hoan nghªnh hay kh«ng hoan nghªnh sù cã mÆt cña t«i ph¶i do bµ ThuËn nãi , chø kh«ng ph¶i lµ anh. Cã tiÕng cöa më nh­ng NhuËn vÉn h¨ng m¸u:
-T«i ®· nãi råi, nÕu «ng cø ®Õn ®©y, gÆp hËu qu¶ g× «ng ®õng cã tr¸ch! Võa døt lêi cËu ®· thÊy bµ ThuËn vµ Lan tr­íc mÆt!
Lan kh«ng thÝch g× «ng §­êng v× h«m tr­íc hai vî chång ®Òu phµn nµn víi nhau, tõ d¹o «ng §­êng xuÊt hiÖn hai vî chång vµ tôi con ph¶i c¸ng ®¸ng nhiÒu h¬n, nh­ng Lan còn phai c«ng nhËn chång m×nh nãi «ng §­êng nh­ thÕ th× tÖ qu¸.
Cßn bµ  ThuËn, bµ tÝm mÆt l¹i, chµo «ng §­êng xong bµ quay sang NhuËn:
- mçi ng­êi cã mét cuéc sèng riªng  , ch¼ng nªn dÉm ch©n nhau lµm g×. Anh chÞ còng cã nh÷ng ng­êi b¹n mµ t«i thÊy kh«ng hîp, nh­ng t«i kh«ng nãi mét lêi nµo v× t«i t«n träng nguyªn t¾c Êy, nh­ng h«m nay chÝnh tai t«i nghe thÊy lêi ®e do¹ cña anh víi  kh¸ch cña t«i. T«i xin nãi ®Ó anh râ:
-tõ nay trë ®i, bÊt cø ë ®©u, bÊt cø hoµn c¶nh nµo , nÕu ng­êi kh¸ch cña t«i - mµ anh ®e do¹, bÞ can hÖ g× anh sÏ hoµn toµn  chÞu liªn ®íi !.
 Nh×n sang «ng §­êng b»ng ¸nh m¾t nh­ xin lçi bµ nãi:
- Th«i h«m nay «ng vÒ ®i, t«i kh«ng thÓ nãi g× ®­îc. Råi bµ bá vµo phßng m×nh ®ãng cöa.
NhuËn vµ Lan ai còng l­u luyÕn bµ, bëi kh«ng nh÷ng cã bµ c¬m ngon canh ngät, cöa nhµ ng¨n n¾p, lóc nµy s¾p tuét  khái råi míi thÊy quý. C¸i Lan b¶o:
-  C¸c cô x­a nãi cÊm cã sai: “mét bµ giµ b»ng ba mÉu ruéng”.
NhuËn ®Õ thªm:
 -ph¶i nãi lµ “mét bµ giµ b»ng ba mÉu ruéng thÇn ” míi ®óng. V× ba mÉu ruéng cßn ph¶i cÊy h¸i, ph¶i bá c«ng bá søc, cã vô cßn thÊt b¸t, ®»ng nµy mét bµ giµ nh­ mÑ ch¼ng ph¶i lo g× v× mÑ cã l­¬ng hưu và chế độ Lão thành Cách mng ca ông...
_ Sao anh nãi «ng §­êng ®éc ®Þa thÕ? Lan hái.
- Em b¶o ®ang yªn ®ang lµnh «ng Êy ®Õn  ®Þnh mang mÑ ®i ®Ó chóng ta ph¶i vÊt v¶ sao kh«ng bùc. NhuËn  c¸u b¼n tr¶ lêi.
Ýt l©u sau ®¸m c­íi cña «ng §­êng vµ bµ ThuËn ®­îc tæ chøc, ®¬n gi¶n nh­ng ®Çm Êm, bµ ThuËn vui h¼n lªn .
Khi t«i viÕt nh÷ng dßng nµy, «ng §­êng vµ bµ ThuËn ®· sèng víi nhau ®­îc 16 n¨m råi. Mèi t×nh giµ cña hä thËt lµ ®Ñp ®Ï. Hai «ng bµ vÉn th­êng vÒ th¨m ch¸u néi ch¸u ngo¹i. chuyÖn x­a nh­ nèt sÑo ®· liÒn da . §«i khi nghÜ vÒ nã NhuËn l¹i ngµi ng¹i... Nh­ng «ng §­êng vµ bµ ThuËn  tõ l©u l¾m råi ®· quªn ®i c©u chuyÖn buån n¨m Êy.

 

 

 

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây