Phát động cuộc thi viết về CÂU CHUYỆN DU LỊCH “QUẢNG TRỊ TRONG TÔI” năm 2021

Chủ nhật - 10/10/2021 15:35
        BBT nhavanhanoi.vn vừa nhận được Kế hoạch số 148/ KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị  v/v tổ chức cuộc thi viết Câu chuyện du lịch với chủ đề “Quảng Trị trong tôi” và Ban hành Thể lệ của cuộc thi này. Chúng tôi trích đăng nội dung chính của Thể lệ để nhà văn bạn đọc trong và ngoài nước tìm hiểu, sẵn sàng tham gia cuộc thi.
Cầu Hiền Lương  Ảnh: ST.
Cầu Hiền Lương Ảnh: ST.
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  VIẾT
“ QUẢNG TRỊ TRONG TÔI ” NĂM  2021
         Số: 4636  /TL-BTC

                                                             Quảng Trị, ngày  01 tháng 10 năm 2021

THỂ LỆ
Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi” năm 2021
 
     Căn  cứ  Kế  hoạch  số  148/KH-UBND  ngày  31/8/2021  của  UBND  tỉnh
Quảng Trị về việc Tổ chức cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong
tôi” năm 2021;
    Căn  cứ  Quyết  định  số  2549/QĐ-UBND  ngày  22/9/2021  của  UBND  tỉnh
Quảng  Trị  về  việc  thành  lập  Ban  Tổ  chức  Cuộc  thi  viết  về  câu  chuyện  du  lịch
“Quảng Trị trong tôi” năm 2021;    
          Ban Tổ  chức ban hành Thể  lệ  cuộc thi viết  về  câu chuyện du lịch “Quảng
Trị trong tôi” năm 2021, như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI.
1.  Cuộc thi tìm  kiếm những tác phẩm mới, hay về  du lịch, có sức lan tỏa
mạnh mẽ  trong nhân dân,  trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã
hội; góp phần quảng bá hình ảnh,  mảnh đất và con người Quảng Trị, nhằm thúc
đẩy ngành du lịch Quảng Trị  hồi phục nhanh chóng sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.
2.  Là  dịp  để  các đối  tượng dự  thi kể  lại những câu  chuyện, kỷ  niệm, ký
ức… có ý nghĩa về  mảnh đất và còn người  Quảng Trị. Đó là những câu chuyện
của chính người viết hoặc được nghe kể lại nhưng có tính chân thực cao, qua đó
cung cấp các góc nhìn mới, thú vị, sâu sắc về Quảng Trị.
3.  Thông qua cuộc thi  nhằm nâng cao hiệu quả  công tác tuyên truyền, giáo
dục, qua đó bồi đắp nhận thức về  lịch sử, truyền thống cách mạng,  văn hóa và
tiềm năng du lịch Quảng Trị; góp phần bồi dưỡng, hun đúc tình yêu quê hương,
đất nước, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.
 
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1.  Các  tổ  chức,  cá nhân trong và ngoài nước;  người nước ngoài (có thể viết
tiếng Việt) có khả năng viết, quan tâm và mong muốn phát triển du lịch Quảng Trị.
2.  Thành viên Ban Tổ  chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tham
gia dự thi.
 
III. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM, TÁC GIẢ DỰ THI
1. Quy định về tác phẩm
1.1. Quy định chung
-  Tác phẩm dự  thi phải là câu chuyện của chính người viết  hoặc được nghe
kể  lại nhưng có tính chân thực cao,  không vi phạm bản quyền, không vi phạm
Luật Sở  hữu trí tuệ.  Tác phẩm dự  thi chưa công bố  ở  bất kỳ  phương tiện thông
tin đại chúng nào dưới mọi hình thức;  chưa được in vào tập sách  (riêng của tác
giả/nhóm tác giả và các tuyển tập chung)  cho đến khi cuộc thi kết thúc.  Khuyến
khích các tác phẩm dự thi gửi kèm ảnh và video phù hợp với nội dung bài viết.
-  Tác phẩm dự  thi  không quá  1.500  từ, có thể đánh máy, in trên giấy hoặc
viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4; bài gửi về  Ban Tổ chức phải ghi rõ họ tên tác
giả, bút  danh  (nếu  có), năm  sinh, nghề  nghiệp, giới  tính, địa chỉ liên hệ  hoặc
email, số điện thoại.
-  Nếu  tác phẩm  được trao giải vi phạm về bản quyền hoặc có tranh chấp,
Ban  Tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải  thưởng và thông báo rộng rãi trên website
chính thức của cuộc thi. Bài viết vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc
thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc
và  người  dự  thi  cung  cấp  sai  thông  tin  cá  nhân,  dẫn  đến  việc  không  liên  lạc
được.  Tác phẩm dự thi không đúng các quy định của Quy chế này được xem là
không hợp lệ.
-  Tất cả các tác phẩm dự thi đoạt  giải hay không đoạt  giải, Ban Tổ chức
không trả lại cho tác giả và được quyền đăng tải trên các phương tiện thông tin
đại chúng. Ban Tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc
thi trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
1.2. Quy định về nội dung tác phẩm dự thi.
- Là những  chia sẻ về chuyến đi Quảng Trị trong quá khứ hoặc ước mơ, kế
hoạch đến Quảng Trị  trong tương lai.  Những cảm nhận của bản thân về  mảnh
đất,  con  người,  văn  hóa,  lịch  sử,  phong  tục,  tập  quán,  tiềm  năng  du  lịch,  ẩm
thực… của Quảng Trị.
-  Đó  có  thể  là  câu  chuyện  về  lịch  sử,  chiến  tranh  cách  mạng  hào  hùng  ở
Quảng Trị; những  phát  hiện  riêng,  góc  nhìn  mới  của  tác  giả  đối  với địa điểm
hoặc các đặc trưng riêng có của Quảng Trị.
-  Cuộc thi chấp nhận những tác phẩm mang tính sáng tác nhưng phải đảm
bảo sự chân thực về nội dung được đề cập.
2. Quy định về số lượng tác phẩm dự thi và tác giả.
-  Tác  giả/nhóm  tác  giả  tham  gia  cuộc  thi không  giới  hạn  về  số  lượng  tác
phẩm dự  thi. Tác giả  được sử  dụng nhiều bút danh khác nhau nhưng phải cung
cấp họ, tên thật và thông tin cá nhân theo mẫu do Ban Tổ  chức đưa ra  (đính kèm
Thể lệ này).
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các tác phẩm
tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.   Ban Tổ chức không
chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và quyền liên
quan.
-  Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng do tác
giả/nhóm tác giả đoạt giải chi trả theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Tác giả/nhóm tác giả đã nộp bài dự thi nếu muốn rút lui khỏi cuộc thi phải
có văn bản thông báo đến Ban Tổ chức trước thời hạn kết thúc nộp hồ sơ dự thi.
3. Về chia sẻ bài viết dự thi trên mạng xã hội
-  Ban  Tổ  chức  cuộc  thi  có  nhiệm  vụ  đăng  tải  sớm  bài  viết  dự  thi  trên
fanpage chính thức của cuộc thi là Visit Quang Tri.
-  Đối với giải thưởng  Top 10 giải được yêu thích nhất trên  fanpage  Visit
Quang Tri: Bài viết được  chấm  theo hình thức tính điểm qua lượt bày tỏ  cảm
xúc (like/heart) và chia sẻ chế độ công khai (share) đối với mỗi tác phẩm dự thi.
 
III. HỒ SƠ DỰ THI
Hồ sơ dự thi bao gồm:
1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm Thể lệ này);
2.  Tác phẩm dự thi:  Bài viết không quá  1.500  từ, có thể đánh máy, in trên
giấy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4. Khuyến khích tác giả gửi bản word
về email của Ban Tổ chức cuộc thi để thuận tiện cho việc đăng tải trên fanpage.
3. Văn bản ủy quyền cho 01 cá nhân đứng ra đại diện (nếu là nhóm tác giả).
 
IV. ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM VÀ THỜI HẠN DỰ THI
1. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi.
- Hồ sơ dự thi được đóng kín vào phong bì, ghi rõ:  Tác phẩm dự  thi cuộc
thi viết câu chuyện du lịch "Quảng Trị  trong tôi”  năm 2021  và gửi về  địa
chỉ: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị. Số
06 Khóa Bảo, Phường 3,  thành phố  Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  Điện thoại:
0233.3595005
-  Hoặc  bài  dự  thi  có  thể  gửi  qua  địa  chỉ  email:
cuocthiquangtritrongtoi@gmail.com, ghi rõ:  Tác phẩm dự  thi cuộc thi viết  về
câu chuyện du lịch "Quảng Trị trong tôi” năm 2021.
2. Thời hạn dự thi.
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ra Thông báo phát động cuộc thi
đến hết ngày 19/11/2021 (tính theo dấu bưu điện). Đối với các bài dự thi gửi qua
email: thời hạn nhận bài 23h59’ ngày 19/11/2021.
- Thời gian chấm thi:
+ Từ  23-26/11/2021: Chấm vòng sơ khảo, chọn 30 tác phẩm. Tổng hợp và
lựa chọn 10 tác phẩm được yêu thích nhất trên Fanpage Visit Quang Tri.
+ Từ  29-30/11/2021: Chấm vòng chung khảo đê ̉   cho ̣ n 01  giải nhất,  04  giải
nhì, 05 giải ba.
-  Thời gian công bố  và trao giải:  Dự  kiến tổ  chức vào tháng 12/2021  (Ban
Tổ chức cuộc thi sẽ có thông báo cụ thể sau).

 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng cuộc thi bao gồm:
Giải thưởng  Trị giá giải thưởng
01 giải nhất   10.000.000 đồng/giải
04 giải nhì  5.000.000 đồng/giải
05 giải ba  3.000.000 đồng/giải
Top  10  giải  được  yêu  thích  nhất  trên
fanpage Visit Quang Tri.
1.000.000 đồng/giải
2.  Các giải thưởng nhận kèm Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức.  Ngoài ra
Ban Tổ chức sẽ vận động các doanh nghiệp,  cá nhân để  có những phần quà hấp
dẫn, giá trị cho những tác phẩm dự thi đoạt giải.
3.  Giải  thưởng  sẽ  được  trao  trực  tiếp  cho  tác  giả/nhóm  tác  giả  đoạt  giải
hoặc người được tác giả ủy quyền.  Việc trao giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức
thực hiện công khai.
4.  Trường  hợp  không  chọn  được  tác  phẩm  dự  thi  đoạt  yêu  cầu,  Ban  Tổ
chức có thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi.
5. Những tác phẩm có nội dung phù hợp, Ban Tổ chức sẽ kiến nghị UBND
tỉnh và các đơn vị liên quan  chọn làm kịch bản clip, phim… để phục vụ công tác
quảng bá về du lịch Quảng Trị. 
 
VI. CHẤM THI
1.  Các tác phẩm dự ̣thi sẽ đươc Ban Giám khảo chấm 2 vòng.  Chấm vòng sơ  khảo  chọn  ra  30  tác  phẩm  có  số  điêm  đánh  gia cao  nhấ t  vào  vòng  chung khảo. Chấ m vòng chung khảo đê ̉  chọn 01 giải nhất, 04 giải nhì, 05 giải ba.
2. Tốp 10 tác phẩm được yêu thích nhất trên Fanpage Visit Quang Tri được
tính  điểm  như  sau:  Người  tham  gia  bình  chọn  bằng  cách  bày  tỏ  cảm  xúc
(like/heart)  và  chia  sẻ  chế  độ  công  khai  (share)  trên  fanpage  đối  với  mỗi  tác
phẩm dự thi. Mỗi lượt bày tỏ cảm xúc (like/heart) được tính  01 điểm, mỗi lượt
chia sẻ chế độ công khai (share) được tính 03 điểm. Mỗi tài khoản facebook chỉ
được  bình chọn bằng cách bày tỏ cảm xúc (like/heart) và chia sẻ chế độ công
khai (share) 01 lần duy nhất đối với 01 tác phẩm dự thi.
3. Các tác phẩm  dự thi sẽ được  Ban  Tô ̉ chức đăng tải  lên  website  chính
thức của cuộc thi  https://quangtritrongtoi.com  và trang fanpage Visit Quang Tri
https://www.facebook.com/visitquangtri. Thông tin cá nhân cua cac tac giả tham
gia dự thi sẽ được  Ban Tổ chức  giữ bí mật đến khi công bố quyế t định các tác
phẩm đoạt  giải.
 
VII. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI
1. Bản quyền sở  hữu tác phẩm dự thi đoạt giải thuộc về UBND tỉnh Quảng
Trị.  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị được
UBND tỉnh Quảng Trị ủy quyền sở hữu và sử dụng vô thời hạn.
2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch có quyền điều chỉnh,
bổ sung thông tin, nội dung các tác phẩm  đoạt  giải  để phục vụ hoạt động tuyên
truyền, quảng bá phù hợp cho ngành Du lịch Quảng Trị.
3.  Tác giả/nhóm tác giả  tham gia cuộc thi chịu trách nhiệm về bản quyền
của tác phẩm dự thi và các quyền liên quan khác. Ban Tổ chức không chịu trách
nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu tác phẩm đoạt
giải vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tô ̉ chức có quyết định hủy bỏ  và sẽ thu hồi tác phẩm (gồm tiền thưởng và  giấy chứng nhận).
 
VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1.  Thê ̉ lệ này có hiệu lực  kê ̉ từ ngày công bố . Việc sửa đổi, bô ̉ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản của Ban Tô ̉  chức.
2. Tác giả dự  thi, thành viên Ban Tô ̉chức.
c, Ban Giám khảo và những người liên quan khác có trách nhiệm tuân theo các quy định của Thê ̉lê ̣này.
Ban Tổ chức mong muốn nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tô ̉chức, cá nhân trong và ngoài nước đê ̉cuộc thi đạt kết qủa tốt./.
 
TRƯỞNG BAN
P. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hoàng Nam (đã ký).

 

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây