THÔNG BÁO CỦA BCH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI về Kế hoạch công tác Thi đua 2022

Thứ tư - 09/02/2022 09:56
BBT nhavanhanoi.vn vừa nhận được CV của Hội LH Văn học nghệ thuật Hà Nội, đính kèm: Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 và Kế hoạch về Công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Chúng tôi xin gửi đến hội viên nhà văn toàn bộ 2 nội dung CV này: Trân trọng.
THÔNG BÁO CỦA BCH HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI về Kế hoạch công tác Thi đua 2022

 

HỘI LIÊN HIỆP
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
------------------------
Số: 02 /KH-HLH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
           Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2022
 
 
   
KẾ HOẠCH
 Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
 
       Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII;năm có các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước: kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1047-27/7/2022).

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội về việc: ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2021; nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, hội viên trong toàn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước.

- Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, giữ vững tính định hướng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, vươn tới các giá trị nhân văn trong hoạt động sáng tạo, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đấu tranh và xây dựng Thủ đô đang lớn mạnh và đổi mới từng ngày. Phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo, lý luận, phê bình, quảng bá tác phẩm góp phần vào sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người và sự phát triển bền vững của Thủ đô.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong toàn Hội Liên hiệp trong trong các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật góp phần xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đàn bản sắc dân tộc, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất, có tác dụng động viên, tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ Hội Liên hiệp đến các Hội chuyên ngành, cơ quan cấp 2 trực thuộc Hội, với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tiễn của từng đơn vị;

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua gắn với việc biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN

Với phương châm: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới và phát triển, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đề ra công tác thi đua năm 2022 để cổ vũ, động viên cán bộ và toàn thể hội viên của 9 hội chuyên ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị - nghề nghiệp của mình. Tập trung vào chủ yếu vào những nội dung sau:

1.Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN; mỗi Hội chuyên ngành và hội viên là những tập thể, cá nhân luôn đi đầu trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; thực hiện tốt NQTW 4 ( khóa XI ) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ”, từ đó có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, tham nhũng tiêu cực; góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, gương mẫu thực hiện Hiến pháp, pháp luật và các chính sách của Nhà nước và của Thủ đô.

2. Tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Trung ương; các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của Thành ủy và các chuyên đề, nội dung được quy định học tập trong năm.

3. Tiếp tục triển khai các kế hoạch hoạt động của Liên hiệp và 9 hội thành viên theo chương trình đã dự kiến như: tổ chức các trại sáng tác, các cuộc đi thực tế, các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên môn, các hoạt động đầu tư sáng tác và liên kết với các Hội bạn và cơ quan bạn; các chương trình xuất bản, biểu diễn và triển lãm năm 2022… Qua đó, Hội Liên hiệp và 9 hội chuyên ngành triển khai các cuộc vận động sáng tác lớn hướng tới các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

4. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 23, Nghị quyết 33 - NQ/TƯ của Bộ Chính trị về: “ Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới ” và    “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, từng bước nâng cao đời sống tinh thần, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Thành phố; tham gia tích cực và toàn diện vào nhiệm vụ xây dựng con người mới của Thủ đô văn minh, thanh lịch.

5. Tham gia tích cực vào công việc tư vấn, phản biện xã hội cho Thành phố về các dự án, công trình xây dựng làm đẹp Thủ đô.

6. Phối hợp đều đặn với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành đoàn thể chính trị của Thành phố các công tác như: phát động và triển khai các tiêu chí của Người Hà Nội văn minh và thanh lịch; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư; duy trì thường xuyên và hiệu quả các phong trào: cuộc vận động  “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “ Người tốt việc tốt” việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố năm 2022, thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, phong trào thi đua: Xây dựng nông thôn mới, Cả nước chung tay vì người nghèo, Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, Vì an ninh Tổ quốc, Sáng kiến, sáng tạo Hà Nội… trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025…

III. TỔ CHỨC CÁC ĐỢT THI ĐUA:

Đợt 1: Từ đầu năm đến ngày 19 tháng 5, lập thành tích kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng; 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 68 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ… chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đợt 2: Tiếp đến hết năm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ; 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mồng 2/9; 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô; kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”…

Các Hội chuyên ngành cần nắm chắc mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, thời gian các đợt thi đua trong năm, tùy vào thực tế của từng Hội trong tổ chức thực hiện.

III. Mục số chỉ tiêu chính:

- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; 90% cán bộ, hội viên trở lên tham gia các đợt sinh hoạt và học tập.

- Phát huy cao nhất nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ, phấn đấu để có nhiều tác phẩm tốt, có giá trị nhằm cổ vũ nhân dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, tạo nên giá trị tinh thần hướng đến cái thiện, cái đẹp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, ổn định xã hội.

IV. Xây dựng mô hình thi đua năm 2022:

Năm 2022, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội xác định nội dung xây dựng mô hình, điển hình trong phong trào thi đua như sau: Vận động hội viên sáng tác các tác phẩm Văn học nghệ thuật có chất lượng góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô.

V. Đăng ký thi đua:

Năm 2022, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đăng ký: Cờ Thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội.

Trên đây là kế hoạch công tác thi đua và đăng ký thi đua năm 2022 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

 

           

                         Số: 01 /KH-HLH                               Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022
 

           Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/BDVTU, ngày 19 tháng 01 năm 2022 về công tác thi đua, khen thưởng hệ thống dân vận và Công văn số 350-CV/BDVTU, ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ban Dân vận Thành ủy “Về việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 trong các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức hội quần chúng. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội xây dựng kế hoạch với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm phát huy sức mạnh của tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa  - xã hội, xây dựng, nêu gương những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn cơ quan.

- Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” để xác định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, viên chức, hội viên trong việc vận động, tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; đồng thời rèn luyện phong cách làm việc gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; có khả năng tập hợp được quần chúng.

- Phong trào thi đua phải được tổ chức, phát động  sâu rộng đến từng cán bộ, hội viên, các nội dung thi đua phải thiết thực, phải đánh giá được hiệu quả của công tác dân vận, tránh hình thức, bệnh thành tích; thi đua phải gắn với khen thưởng, phải căn cứ vào tình hình thực tế, đặc thù của Hội để xây dựng những nội dung, tiêu chí thi đua sát với nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1.Thi đua quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác Dân vận

                                                                           

- Các Hội chuyên ngành và cơ quan cấp 2 trực thuộc Hội Liên hiệp tiếp tục  phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, ý nghĩa của công tác “Dân vận khéo”, trọng tâm là Nghị quyết sổ 25-NQ/TW của Trung ương, Quy chể công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chỉ thị số 07-CT/TU của Thành ủy, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh", các chương trình công tác của Thành ủy, UBND, qua đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, bám sát chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố là: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển "…,qua đó góp phần thực hiện tốt các chương trình công tác lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của Thành ủy khóa XVII, đồng thời bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid – 19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

2. Thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền

- Hội viên các Hội chuyên ngành và cơ quan cấp 2 trực thuộc Hội Liên hiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới hội viên về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội các Hội chuyên ngành trong Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước; đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, công chức và hội viên nhận thức đúng về cải cách hành chính.. Đây cũng là việc làm để tăng cường sự tham gia của các cá nhân, đơn vị, đoàn thể trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với các đơn vị, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính được phản ánh kịp thời, chính xác.

- Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, lãng phí; gắn công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng các quy định cụ thể, các giải pháp phòng ngừa, các kinh nghiệm hay, điển hình tốt. tích cực đưa tin về việc làm cụ thể, cá nhân tiêu biểu trong rèn luyện đạo đức, tác phong "cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư" về bản lĩnh chính trị, ý thức tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung cải tiến lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Năm 2022, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội xác định nội dung xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” như sau: Vận động hội viên sáng tác các tác phẩm Văn học nghệ thuật có chất lượng góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô. Thời gian hoàn thành mô hình: tháng 10 năm 2022.

III. Mục số chỉ tiêu chính:

- Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; 90% cán bộ, hội viên trở lên tham gia các đợt sinh hoạt và học tập.

- Phát huy cao nhất nguồn lực sáng tạo của văn nghệ sĩ, phấn đấu để có nhiều tác phẩm tốt, có giá trị nhằm cổ vũ nhân dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, tạo nên giá trị tinh thần hướng đến cái thiện, cái đẹp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, ổn định xã hội.

IV. Đăng ký thi đua:

Năm 2022, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội đăng ký: Đạt Giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy.

Trên đây là kế hoạch thi đua và đăng ký thi đua về công tác dân vận năm 2022 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

      TM.BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
                                        ( Đã ký )
                           NSND. Trần Quốc Chiêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây