10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2022

Thứ sáu - 06/01/2023 10:19

(HNMO) - 10 s kin tiêu biu ca Th đô Hà Ni năm 2022:

1

1. Tiếp tc đổi mi phương thc lãnh đạo ca các cp y Đảng, chính quyn và h thng chính tr thành ph; chú trng đổi mi, nâng cao cht lượng đội ngũ đảng viên

Các cp y Đảng, chính quyn và h thng chính tr phát huy tinh thn đoàn kết, tiếp tc đổi mi phương thc lãnh đạo theo hướng khoa hc, dân ch, sâu sát thc tin vi tinh thn K cương, trách nhim, hành động, sáng to, phát trin trong lãnh đạo, ch đạo thc hin các nhim v chính tr ca thành ph. Thành y b sung và ban hành Quy chế làm vic ca Ban Chp hành, Ban Thường v Thành y, Thường trc Thành y khóa XVII, phân công, phân cp theo hướng rõ người, rõ vic, rõ trách nhim; ch đạo gii quyết nhng vn đề khó khăn, vướng mc, nhng nhim v trng tâm, chiến lược ca Th đô.

Sau khi được HĐND thành ph thông qua, thành ph Hà Ni đã trin khai Đề án phân cp qun lý nhà nước, y quyn trên địa bàn thành ph Hà Ni và Ngh quyết v phân cp qun lý nhà nước mt s lĩnh vc kinh tế - xã hi trên địa bàn thành ph. Trong đó, ni dung trng tâm ca Đề án là xây dng mc tiêu, nguyên tc v phân cp, y quyn; phân cp, y quyn đối vi 634 th tc hành chính, đạt 35,5% th tc hành chính cp thành ph và cp huyn; 41,65% th tc hành chính cp thành ph.

Để tăng cường hiu qu hot động công tác xây dng Đảng và h thng chính tr, trong năm 2022, thành ph chú trng, đổi mi, nâng cao cht lượng đội ngũ đảng viên. Ban Thường v Thành y Hà Ni đã ban hành Quy định s 09-QĐ/TU v Mt s vn đề công tác qun lý đảng viên; rà soát, sàng lc, kp thi đưa nhng đảng viên không còn đủ tư cách ra khi Đảng thuc Đảng b thành ph Hà Ni; Đề án 20-ĐA/TU v Nâng cao cht lượng kết np đảng viên Đảng b thành ph Hà Ni trong giai đon mi.

Gn vi đẩy mnh toàn din công tác xây dng, chnh đốn Đảng, công tác lãnh đạo, ch đạo phòng chng tham nhũng, tiêu cc được Thành y, Ban Thường v Thành y trin khai tp trung, bài bn. Công tác phát hin, x lý tham nhũng, tiêu cc ngày càng quyết lit, hiu qu. T chc 46 đoàn kim tra, giám sát; kim tra có du hiu vi phm các t chc đảng và 2.910 đảng viên; tp trung ch đạo x lý 28 v vic, v án tham nhũng, tiêu cc nghiêm trng, phc tp, dư lun xã hi quan tâm.

2

2. B Chính tr ban hành Ngh quyết s 15-NQ/TW v Phương hướng, nhim v phát trin Th đô Hà Ni đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045

Ngày 5-5-2022, B Chính tr ban hành Ngh quyết s 15-NQ/TW v Phương hướng, nhim v phát trin Th đô Hà Ni đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định xây dng và phát trin Th đô thc s xng đáng là trung tâm đầu não chính tr - hành chính quc gia, trái tim ca c nước; trung tâm ln v kinh tế, văn hóa, giáo dc và đào to, khoa hc và công ngh và hi nhp quc tế; xây dng Th đô Hà Ni tr thành đô th thông minh, hin đại, xanh, sch, đẹp, an ninh, an toàn; phát trin nhanh, bn vng, có sc lan to để thúc đẩy vùng đồng bng sông Hng, vùng kinh tế trng đim Bc B và c nước cùng phát trin.

Ngày 26-8-2022, Thành y Hà Ni đã ban hành Chương trình hành động s 16-CTr/TU thc hin Ngh quyết s 15-NQ/TW, xác định 4 mc đích, yêu cu, các nhóm ch tiêu ch yếu đến năm 2025, đến năm 2030 và 8 nhim v, gii pháp ch yếu. Theo đó, Hà Ni s đẩy mnh cơ cu li kinh tế gn vi đổi mi mô hình tăng trưởng; xây dng Hà Ni thc s là trung tâm hi t, kết tinh văn hóa ca c nước. Đây là chương trình có ý nghĩa đặc bit, là cơ s pháp lý, điu kin quan trng để to động lc phát trin Th đô t nay đến năm 2030 và 2045.

Cùng vi Ngh quyết s 15-NQ/TW, Ngh quyết 30-NQ/TW, ngày 23-11-2022 ca B Chính tr khóa XIII v Phát trin kinh tế - xã hi, bo đảm quc phòng, an ninh vùng đồng bng sông Hng đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045 là cơ s chính tr quan trng, định hướng mang tính chiến lược dài hn nhưng rt c th cho phát trin Th đô Hà Ni.

 

3. Kinh tế Th đô phc hi mnh m sau dch Covid-19, tăng trưởng GRDP năm 2022 đạt mc cao nht trong 10 năm gn đây

Năm 2022, bc tranh kinh tế ca Th đô có nhiu đim sáng, ni bt là: Hoàn thành toàn din 22/22 ch tiêu kinh tế - xã hi, trong đó vượt kế hoch 5 ch tiêu; tng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 106,8% d toán, tăng 2,7% so vi năm 2021; tăng trưởng GRDP ca thành ph đạt 8,89%, là mc tăng trưởng cao nht trong 10 năm gn đây. Các hot động sn xut, kinh doanh, thương mi, du lch, dch v được phc hi vi nhiu ch s tích cc. Đặc bit, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 1.692 triu USD, tăng mnh so vi năm 2021. S doanh nghip đăng ký thành lp mi tăng 23% so vi năm 2021.

Cùng vi phát trin kinh tế, công tác an sinh xã hi được bo đảm. Thành ph đã tr cp cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng tr cp ưu đãi hng tháng vi s tin 1.655 t đồng; tr cp cho hơn 200.000 đối tượng bo tr xã hi vi mc đặc thù ca thành ph trên mc chun Trung ương quy định. Đã thc hin chi tr h tr kp thi cho hơn 2,6 triu lượt người thuc 12/12 nhóm đối tượng khó khăn do nh hưởng bi dch Covid-19 vi s tin 2.659 t đồng.

4

4. Thn tc, quyết lit thc hin D án đầu tư xây dng đường Vành đai 4 - Vùng Th đô Hà Ni

Sau 1 năm chun b, D án đầu tư xây dng đường Vành đai 4 - Vùng Th đô Hà Ni được Quc hi thông qua ch trương đầu tư ti Ngh quyết s 56/2022/QH15, ngày 16-6-2022. Đon trên địa bàn thành ph Hà Ni dài 58,2/112,8km, đi qua 7 qun, huyn: Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông.

Thành y Hà Ni đã ban hành Ngh quyết s 07-NQ/TU v ch trương trin khai d án Đầu tư xây dng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Th đô Hà Ni. Đến nay, c h thng chính tr ca thành ph, đặc bit 7 qun, huyn có d án đi qua đã và đang dn sc thc hin công tác gii phóng mt bng để trin khai d án đúng tiến độ, quyết tâm đến tháng 6-2023 khi công D án.

Đường Vành đai 4 - Vùng Th đô là d án có ý nghĩa đặc bit quan trng, góp phn m rng không gian phát trin cho Hà Ni, tăng cường kh năng kết ni, to động lc, tác động lan ta liên vùng, to bước đột phá trong phát trin kinh tế - xã hi ca thành ph.

5

5. Hà Ni phát trin công nghip văn hóa tr thành ngành kinh tế mũi nhn

Thc hin Kết lun ca Tng Bí thư Nguyn Phú Trng ti Hi ngh văn hóa toàn quc năm 2021, Chương trình 06-CTr/TU ca Thành y v phát trin văn hoá, xây dng người Hà Ni thanh lch, văn minh, thành ph đã ban hành Ngh quyết s 09-NQ/TU, ngày 22-2-2022 v "Phát trin công nghip văn hóa trên địa bàn Th đô giai đon 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045".

Hà Ni là địa phương đầu tiên trong c nước ban hành ngh quyết chuyên đề v phát trin công nghip văn hóa. Đây được coi là bước đột phá trong phát trin Th đô, nhm bo đảm hài hòa gia bo tn và phát trin văn hóa, ci thin và nâng cao cht lượng cuc sng nhân dân Th đô; định v tm nhìn chiến lược vi các mc tiêu, nhim v, gii pháp thiết thc, hiu qu; phát trin công nghip văn hóa, du lch thành ngành kinh tế mũi nhn, tht s có tim lc, mang đậm bn sc văn hóa ca Th đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành ph vì hòa bình, Thành ph sáng to. Thành ph đã thông qua Ngh quyết đầu tư các lĩnh vc văn hóa - xã hi, trong đó tp trung 3 lĩnh vc y tế, giáo dc - đào to và văn hóa vi tng d toán trên 49.000 t đồng.

Năm 2022, Hà Ni t chc nhiu s kin mang bn sc văn hóa Th đô: L hi Thiết kế sáng to, L hi áo dài, Hi tho khoa hc quc tế v di sn thế gii Hoàng thành Thăng Long; tng kết 30 năm phong trào thi đua Người tt, vic tt; k nim 50 năm Chiến thng Hà Ni - Đin Biên Ph trên không; L trao Gii Báo chí v phát trin văn hóa và xây dng người Hà Ni thanh lch, văn minh

6

6. Hà Ni ta sáng cùng SEA Games 31

SEA Games 31, Hà Ni vinh d đăng cai t chc l khai mc, bế mc và t chc 18 môn thi đấu. Đây là ln th hai sau gn 2 thp k (k t năm 2003), Hà Ni được sng trong không khí sôi động ca mt k SEA Games và đóng góp tích cc cho thành tích th thao nước nhà. Đoàn th thao Hà Ni tham d thi đấu 36/40 môn ti SEA Games 31, đóng góp tng cng 151/446 huy chương ca Đoàn Th thao Vit Nam. Nhiu vn động viên đạt 2-3 Huy chương Vàng ti Đại hi. Đây là thành tích ni bt, đột phá c v s lượng và cht lượng ca th thao Hà Ni, đóng góp s lượng huy chương nhiu nht cho Đoàn Th thao Vit Nam.

 

7. Giáo dc và đào to Th đô chuyn biến toàn din, dn đầu c nước trong các k thi hc sinh gii quc gia và quc tế

S nghip giáo dc và đào to Th đô có nhng chuyn biến toàn din, đều khp các cp hc, nhà trường, các loi hình giáo dc. Quy mô giáo dc tiếp tc m rng và phát trin, đứng đầu c nước. Cht lượng đội ngũ giáo viên và cán b qun lý giáo dc được nâng lên; chương trình giáo dc mm non, giáo dc ph thông được đổi mi; cht lượng dy và hc luôn được duy trì n định. Hc sinh Th đô phát trin toàn din v văn - th - m.

Trong các k thi hc sinh gii quc gia và quc tế, Hà Ni có 125 hc sinh đot gii quc gia và 82 huy chương, gii thưởng quc tế; đot gii Nht toàn đoàn Hi thi Giai điu tui hng toàn quc ln th XII - 2022 (tng s 8 cm, 925 đoàn và 3.588 tiết mc tham gia hi thi); Trung tâm Điu hành giáo dc thông minh (IOC) ngành giáo dc và đào to được xây dng và đi vào hot động, to chuyn biến tích cc, hiu qu trong công tác chuyn đổi s. Hà Ni là mt trong 4 địa phương được B Giáo dc và Đào to công nhn đạt chun ph cp giáo dc trung hc cơ s mc độ 3.

8

8. Hà Ni dn đầu c nước v s lượng sn phm OCOP

T năm 2019 đến nay, thành ph có 1.649 sn phm OCOP, là đơn v dn đầu c nước v s lượng sn phm OCOP, gm: 4 sn phm 5 sao; 2 sn phm tim năng 5 sao đã được Trung ương đánh giá; 11 sn phm tim năng 5 sao ca năm 2020 đã trình B Nông nghip và Phát trin nông thôn xem xét đánh giá, phân hng; 1.098 sn phm 4 sao và 534 sn phm 3 sao. Trong đó, ngành thc phm 1.071 sn phm, ngành đồ ung 35 sn phm, ngành tho dược 17 sn phm, ngành th công m ngh 492 sn phm, ngành vi và may mc 34 sn phm.

9

9. Hà Ni - Đim đến du lch thành ph hàng đầu thế gii năm 2022

Vi chính sách m ca, t ngày 15-3-2022, du lch Hà Ni bt đầu đón khách du lch quc tế; khách du lch ni địa tăng trưởng mnh. Du lch Hà Ni phc hi mnh m sau đại dch. Năm 2022, tng khách du lch đến Hà Ni đạt 18,7 triu lượt khách, tăng gp 4,7 ln so vi năm 2021. Trong đó, khách du lch quc tế đạt 1,5 triu lượt khách; khách du lch ni địa đạt 17,2 triu lượt khách, tăng 4,3 ln so vi năm 2021. Tng thu t khách du lch đạt trên 60.000 t đồng, tăng 5,3 ln so vi năm 2021.

Ti L Gala ngày 11-11-2022 được t chc ti Oman, thành ph Hà Ni vinh d được đề c và nhn gii thưởng: Đim đến du lch thành ph hàng đầu thế gii năm 2022.

10

10. Bo v tuyt đối an ninh, an toàn gn 2.000 s kin quan trng trên địa bàn Th đô

Năm 2022, Hà Ni tiếp tc là đim đến đăng cai nhiu s kin quan trng ca quc tế và đất nước. Các lc lượng chc năng đã bo đảm an ninh, an toàn tuyt đối các mc tiêu, địa bàn trng đim; hot động ca lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gn 2.000 s kin chính tr, ngoi giao, văn hóa, xã hi din ra trên địa bàn Th đô; trong đó có nhiu s kin mang tm khu vc và quc tế (Đại hi th thao Đông Nam Á - SEA Games 31, Trin lãm Quc phòng quc tế Vit Nam 2022). An ninh quc gia tiếp tc được gi vng, n định; trt t, an toàn xã hi được bo đảm; trt t an toàn giao thông, trt t đô th có nhiu chuyn biến tích cc. Hà Ni tr thành mt trong nhng đim đến an toàn trên thế gii.


 

Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây