THÔNG BÁO Về cuộc vận động sáng tác, dàn dựng, quảng bá VHNT hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Thứ ba - 14/11/2023 17:51

THÔNG BÁO Về cuộc vận động sáng tác, dàn dựng, quảng bá VHNT hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

BBT nhavanhanoi.vn vừa nhận được CV số 5477/TB-BTC ngày 30/10/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng, quảng bá VHNT hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”. Chúng tôi xin GT toàn bộ nội dung văn bản tới các nhà văn và bạn đọc để tham gia cuộc vận động sáng tác này.
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VÀ DÀN DỰNG, QUẢNG BÁ TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/04/1975 – 30/04/2025) CHỦ ĐỀ “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 50 NĂM TỰ HÀO BẢN ANH HÙNG CA”
Số 5477/TB-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025)
chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm tự hào bản anh hùng ca”

 

  1. Mục đích

Nhằm phát huy năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ và cá nhân, tổ chức quan tâm đến sự phát triển của lĩnh vực Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia sáng tác tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao, ca ngợi giá trị lịch sử về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Cách mạng Việt Nam, công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thông qua Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật (Sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) làm phong phú, đa dạng hơn nguồn tác phẩm văn học nghệ thuật, tạo điều kiện lan tỏa một cách sâu rộng, mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp trong Nhân dân, góp phần động viên cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2025).

  2. Yêu cầu

  - Tạo nên hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật có tác động sâu, rộng trong đời sống văn hóa, xã hội; tôn vinh những giá trị lịch sử và thành tựu trên các mặt kinh tế - xã hội của quá trình 50 năm qua xây dựng, phát triển Thành phố. Tác phẩm văn học, nghệ thuật tham gia Cuộc vận động sáng tác phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao.

  - Công tác dàn dựng các tác phẩm văn học, nghệ thuật được thực hiện tốt, đạt chất lượng cao, mang lại sức thuyết phục và thu hút công chúng; hoạt động giới thiệu, phổ biến, quảng bá tác phẩm được thực hiện bằng nhiều hình thức, có sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025

  3. Chủ đề Cuộc vận động

  Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025), chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm tự hào bản anh hùng ca”.

  4. Đối tượng tham gia

  Cá nhân, tập thể là tác giả, nhóm tác giả, chủ sở hữu kịch bản, tác phẩm là công dân Việt Nam, người có quốc tịch nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

  5. Nội dung các kịch bản, tác phẩm

  - Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, những thành tựu to lớn mà Đảng bộ chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được sau hơn 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các tác phẩm có nội dung hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025) chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm tự hào bản anh hùng ca”;

- Thể hiện được truyền thống yêu nước anh hùng, sự năng động sáng tạo, nghĩa tình của Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống và con người Thành phố hôm nay; nêu bật những thành tựu văn hóa, kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh qua 50 năm xây dựng, phát triển và hội nhập;

- Cổ vũ phát huy truyền thống tốt đẹp; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời hội nhập, mang đậm nét về giá trị nhân văn, văn hóa dân tộc, phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại và có giá trị nghệ thuật cao, do tác giả hoặc đơn vị tổ chức sở hữu kịch bản, tác phẩm tự nguyện tham gia.

 6. Thể lệ

 6.1. Quy định đối với tác giả tham gia Cuộc vận động

  - Tác giả phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với kịch bản, tác phẩm dự thi của mình.

  - Tác giả gửi kịch bản, tác phẩm đến Ban Tổ chức phải có đầy đủ thông tin cá nhân (theo mẫu) gồm: Họ và tên tác giả (Họ và tên đồng tác giả nếu có); Địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú (nếu có); Số CCCD (ghi rõ ngày cấp, nơi cấp); số điện thoại và hộp thư email liên lạc, tên kịch bản, tác phẩm, thể loại, số lượng kịch bản, tác phẩm tham gia.

  - Trường hợp kịch bản, tác phẩm có nhiều nghệ sỹ, diễn viên tham gia cũng cần ghi đầy đủ thông tin và phải có chữ ký xác nhận ủy quyền của tất cả thành viên ủy quyền cho người đại diện.

  - Trường hợp kịch bản, tác phẩm của đồng tác giả thì phải có văn bản xác nhận chấp thuận đồng ý tham gia Cuộc vận động.

  6.2. Quy định đối với kịch bản, tác phẩm tham gia Cuộc vận động

  - Các kịch bản, tác phẩm văn học nghệ thuật tham gia Cuộc vận động là kịch bản, tác phẩm được công bố từ ngày 01/01/2022 đến 30/04/2024 nhưng chưa đạt giải bất kỳ cuộc thi hoặc Cuộc vận động sáng tác nào và thỏa mãn các điều kiện theo Thể lệ của Cuộc vận động.

6.3. Quy trình xét chọn kịch bản, tác phẩm

  - Hội đồng Nghệ thuật vòng Sơ khảo tiến hành thẩm định và bầu chọn các kịch bản, tác phẩm vào vòng Chung khảo.

  - Hội đồng Nghệ thuật vòng Chung khảo 1 có thể đề xuất làm việc với tác giả để nghe tác giả, nhóm tác giả trình bày ý tưởng và phương thức sáng tạo, trao đổi các vấn đề về định hướng phương pháp hình thành tác phẩm hoàn chỉnh trong tương lai…Ý kiến đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật vòng Chung khảo 01 có giá trị cho Hội đồng Nghệ thuật vòng Chung khảo 02 tham khảo để xét chọn kịch bản, tác phẩm đạt giải thưởng chính thức (áp dụng đối với các tác phẩm có tính chất quy mô lớn, mang yếu tố dàn dựng và đặc thù như: Giao hưởng, Nhạc kịch; Kịch bản Phim Truyện điện ảnh; Kịch bản các hình thức: Thơ múa, Tổ khúc múa, Kịch múa; Bản thuyết minh ý tưởng thiết kế kiến trúc; Bản thuyết minh các hình thức: Tượng đài, Cụm tượng đài, Tranh hoành tráng; Kịch bản các loại hình: Kịch nói; Cải lương, Hát Bội).

  - Hội đồng Nghệ thuật vòng Chung khảo 02 xét chọn kịch bản, tác phẩm đạt giải thưởng và đề xuất Ban Tổ chức xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Văn hóa và Thể thao tặng Bằng khen, Giấy khen, các hình thức  khen thưởng kèm theo mức tiền thưởng theo qui định.

  6.4. Lĩnh vực, thể loại, hình thức kịch bản, tác phẩm
  6.4.1. Âm nhạc
  a. Ca khúc: Định dạng văn bản nhạc, khổ giấy A4 kèm bản ghi âm định dạng Mp3, Wav…
  b. Giao hưởng, Nhạc kịch: Định dạng văn bản nhạc khổ A4 hoặc A3 (nếu cần thiết), kèm file âm thanh, hình ảnh (nếu có).
  6.4.2. Điện ảnh
  a. Phim tài liệu: Định dạng bản ghi hình tác phẩm phim.
  b. Kịch bản phim điện ảnh: Định dạng văn bản giấy, khổ giấy A4.
  c. Phim truyện điện ảnh: Định dạng bản ghi hình với phim truyện điện ảnh.
  6.4.3. Kiến trúc
  Tác phẩm tham gia dự thi được trình bày bằng các bản vẽ kiến trúc, thành phần kiến trúc (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, phối cảnh nội, ngoại thất công trình, sơ đồ thuyết minh ý tưởng) có tỉ lệ tùy chọn trên khổ giấy A3 (có nộp kèm định dạng pdf, jpeg với độ phân giải phù hợp để in ấn xuất bản), thể hiện phương án kiến trúc rõ ràng, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh; tác phẩm kiến trúc là công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
  a. Tác phẩm có không gian kiến trúc dưới 2.000 mét vuông.
  b. Tác phẩm có không gian kiến trúc từ 2.000 mét vuông trở lên.
  6.4.4. Múa
  Định dạng văn bản kịch bản múa, khổ giấy A4 (khuyến khích kèm theo bản ghi hình, định dạng Mp4, MOV).
  a. Múa tình tiết.
  b. Thơ múa, Tổ khúc múa, Kịch múa.
 6.4.5. Mỹ thuật
  Các bản tranh, bản vẽ trên giấy, vải, các chất liệu khác kèm nội dung mô tả ý tưởng trên khổ giấy theo lĩnh vực chuyên ngành.
  a. Tranh, Tượng, Cụm tranh, Cụm sắp đặt.
  b. Tượng đài, Cụm tượng đài, Tranh hoành tráng.
 
  6.4.6. Nhiếp ảnh
  Định dạng ảnh đơn, bộ ảnh (từ 5 ảnh trở lên), sách ảnh (có giấy phép của nhà xuất bản) kèm nội dung mô tả ý tưởng trên khổ giấy A4.
  a. Ảnh đơn.
  b. Bộ ảnh, Sách ảnh.
  6.4.7. Sân khấu
  Kịch bản các loại hình có thời lượng dàn dựng từ 90 phút trở lên. Đối với Kịch bản sân khấu: Định dạng văn bản kịch bản giấy, khổ giấy A4. Đối với Vở diễn sân khấu: Định dạng bản ghi hình đối với vở diễn sân khấu.
  a. Kịch nói.
  b. Cải lương, Hát Bội.
  6.4.8. Văn học
  Định dạng văn bản khổ giấy A4.
  a. Tập truyện ký, Tập truyện ngắn, Tập thơ.
  b. Tiểu thuyết.
  Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả thực hiện tác phẩm nghệ thuật định dạng bản ghi hình chuẩn 2K full HD, file có định dạng Mp3, Mp4, MOV đối với sản phẩm trên nền tảng số.
  6.5. Số lượng kịch bản, tác phẩm tham gia
  Mỗi tác giả chỉ tham gia tối đa 02 tác phẩm ở cùng 1 thể loại nhưng có thể tham gia nhiều thể loại, lĩnh vực khác nhau.
  7. Thời gian tổ chức Cuộc vận động
  - Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc vận động: Ngay sau khi Kế hoạch được ban hành.
  - Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày công bố Kế hoạch (ngày 13 tháng 7 năm 2023) đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2024.
  - Thời gian thẩm định và tổng kết trao giải: Trong quý 2 năm 2024.
  - Thời gian dàn dựng, quảng bá tác phẩm: Ngay sau khi tổng kết trao giải và những năm tiếp theo.
  8. Địa điểm nhận tác phẩm
            - Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, số 164, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Liên hệ trực tiếp: ông Phạm Hoàn Long, chuyên viên Phòng Nghệ thuật - Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố. Điện thoại: 0931.563.578. Email: hoanglongsvh@gmail.com
  9. Giải thưởng và cơ cấu giải thưởng
  Ban Tổ chức trên cơ sở đề xuất của Hội đồng xét chọn tác phẩm tham gia Cuộc vận động chọn và công bố tác phẩm đạt giải theo cơ cấu sau:
  9.1. Âm nhạc
  a. Giao hưởng, Nhạc kịch
  01 Giải Nhất                        120.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            80.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              60.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            40.000.000 đồng/giải.
  b. Ca khúc
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  9.2. Điện ảnh
  a. Phim tài liệu
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  b. Kịch bản phim truyện điện ảnh
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  c. Phim truyện điện ảnh
  01 Giải Nhất                        120.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            80.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              60.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            40.000.000 đồng/giải.
  9.3. Kiến trúc
  a. Tác phẩm có không gian kiến trúc dưới 2.000 mét vuông
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  b. Tác phẩm có không gian kiến trúc trên 2.000 mét vuông
  01 Giải Nhất                        120.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            80.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              60.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            40.000.000 đồng/giải.
  9.4. Múa
  a. Múa tình tiết
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  b. Thơ múa, Tổ khúc múa, Kịch múa
  01 Giải Nhất                        120.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            80.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              60.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            40.000.000 đồng/giải.
  9.5. Mỹ thuật
  a. Tranh, Tượng, Cụm tranh, Cụm sắp đặt
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  b. Tượng đài, Cụm tượng đài, Tranh hoành tráng
  01 Giải Nhất                        120.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            80.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              60.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            40.000.000 đồng/giải.
  9.6. Nhiếp ảnh
  a. Ảnh đơn
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  b. Bộ ảnh, Sách ảnh
  01 Giải Nhất                        120.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            80.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              60.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            40.000.000 đồng/giải.
  9.7. Sân khấu
  a. Kịch bản Kịch nói
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  b. Vở diễn Kịch nói
  01 Giải Nhất                           120.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                                 80.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                                  60.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích                40.000.000 đồng/giải.
  c. Kịch bản Cải lương, Hát Bội
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  d. Vở diễn Cải lương, Hát Bội
  01 Giải Nhất                        120.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            80.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              60.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            40.000.000 đồng/giải.
  9.8. Văn học
  a. Tập truyện ký, Tập truyện ngắn, Tập thơ
  01 Giải Nhất                          80.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            60.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              40.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            30.000.000 đồng/giải.
  b. Tiểu thuyết
  01 Giải Nhất                        120.000.000 đồng/giải.
  01 Giải Nhì                            80.000.000 đồng/giải.
  02 Giải Ba                              60.000.000 đồng/giải.
  03 Giải Khuyến khích            40.000.000 đồng/giải.
Thông báo này được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị trên phạm vi cả nước./

Nơi nhận:

- UBND TP.HCM;
- Ban Tuyên giáo Thành y TP.HCM;
- Liên hiệp các Hội VHNT Tp.HCM;
- Các Hội VHNT Tp.HCM;
- Liên hiệp các Hội VHNT,
các Hội VHNT các tỉnh thành;
  - Lưu: VT, PNT (Duy).

TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Trần Thế Thuận
(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây